Algemene leveringsvoorwaarden KIDDYBIZZ.NL, gevestigd te Etten-Leur

 
 

Artikel 1 – Toepasselijkheid; wijzigingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met KIDDYBIZZ.NL tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken en tot het door deze verrichten van diensten.

1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden niet algemene (inkoop-) voorwaarden van de wederpartij, hierna: “de Koper”, ook niet naast de deze algemene voorwaarden van KIDDYBIZZ.NL.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien KIDDYBIZZ.NL daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de koper zijn bestelling via het invulformulier van de webwinkel, per e-mail of telefonisch opgeeft aan Kiddybizz.nl. De koper verplicht zich hiermee de betaling binnen 7 dagen na de besteldatum over te maken op het door kiddybizz genoemde rekeningnummer.

Artikel 3 – Leveringstermijn

3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering (omdat KIDDYBIZZ.NL afhankelijk is van de door haar toeleveranciers in acht genomen leveringsduur) tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Is de Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen of de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

3.3 De maximale levertijd is gesteld op 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Is het niet mogelijk binnen deze periode te leveren dan stellen wij de consument hiervan op de hoogte. Dan kan een nieuwe levertermijn worden overeengekomen.

Artikel 4 – Levering; risico-overgang

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de Koper. De wijze van vervoer staat ter keuze van KIDDYBIZZ.NL, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.2 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken is voor rekening van KIDDYBIZZ.NL, indien de klant tijdens de bestelling heeft gekozen voor en bijbetaald voor verzekerd verzenden. Wanneer de klant voor de standaard verzending heeft gekozen is het risico van kwijtraken dan wel beschadigen van het pakje geheel voor rekening van de koper.

4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de Koper aan KIDDYBIZZ.NL ter bewerking geeft, blijft bij de Koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

4.4 Aansprakelijkheid

a. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u KIDDYBIZZ.NL daarvan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.

In het bijzonder is de leverancier nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadiging van de goederen, tijdens transport van de leverancier naar de klant, tenzij de afnemer heeft gekozen en betaald voor verzekerd verzenden.

b. Accepteer nooit beschadigde verpakkingen. KIDDYBIZZ.NL geeft dan geen garantie meer. Weiger in een dergelijk geval de zending. Als het artikel tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u dit binnen 5 dagen na aflevering via de e-mail aan KIDDYBIZZ.NL te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever in geval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering. Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij KIDDYBIZZ.NL te worden gedeponeerd. KIDDYBIZZ.NL dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren.

c. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft KIDDYBIZZ.NL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.

d. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van KIDDYBIZZ.NL schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of aan de andere kant voor uw risico komt, zal KIDDYBIZZ.NL u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. KIDDYBIZZ.NL heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het tegoed in te houden.

e. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat nakoming naar redelijkheid en billijkheid door beide partijen niet gevergd kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst aan weerszijden worden opgeschort. Partijen kunnen zich alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij daarvan zo snel mogelijk schriftelijk bericht zendt. Indien een dergelijke opschorting langer dan 3 maanden duurt kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven beëindigen. Het geen reeds als gevolg van de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

4.5 Garantie

f. De garantie betreft uitsluitend gebreken, voor zover niet uitgezonderd, die zich openbaren binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de leveringsdatum. Reclamering op grond van de garantie dient direct, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk te geschieden, bij overschrijding waarvan elke garantieverplichting van de leverancier vervalt.

g. Gebreken, die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, vallen niet binnen de garantie.

h. KIDDYBIZZ.NL is niet verplicht de aanbetaling of het aankoopbedrag terug te geven wanneer klant teleurgesteld is over een gedane aankoop, of deze aankoop wil retourneren vanwege teleurstellende zwangerschap (vooral bij kinderwagens en toebehoren).

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De prijzen zijn in Euro`s.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht de kosten van verpakking en vervoer naar de plaats van aflevering, van uitlading en van verzekering.

5.3 Prijzen die door kiddybizz worden genoemd, mogen te allen tijde door kiddybizz gewijzigd worden. De stijging van de kosten, die voor KIDDYBIZZ.NL na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden – bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten – mag KIDDYBIZZ.NL doorberekenen; de Koper is als dan bevoegd de overeenkomst binnen 1  kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij KIDDYBIZZ.NL zich als dan bereid verklaard voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Levering geschiedt tegen vooruit betaling.

6.2 Verrekening door de Koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door KIDDYBIZZ.NL uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.3 Indien de betaling van de koper niet binnen 7 dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van kiddybizz is bijgeschreven, is kiddybizz gerechtigd – indien zij dit wenst – de bestelling te annuleren dan wel ontslagen van de verplichting de bestelde goederen (tijdig) te leveren. Indien het door overmacht tijdelijk niet mogelijk is om een bepaald artikel te leveren, dan brengt KIDDYBIZZ hiervan de koper zo snel mogelijk op de hoogte. De koper kan dan kiezen om het artikel af te wachten of een vervangend artikel kiezen. Indien er geen vervangend artikel gekozen wordt, blijft het aankoopbedrag als tegoed staan. Er vindt geen terugbetaling plaats.

Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor KIDDYBIZZ.NL verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten tegenover de Koper, komen voor rekening van de Koper.

Artikel 7 – Keuring en tekortkomingen; retourzendingen

7.1 De Koper dient de zaken bij aflevering direct te controleren op eventuele beschadiging of tekorten in de hoeveelheid dan wel op andere direct waarneembare tekortkomingen. Onverminderd dat wat hierna in artikel 9 is bepaald over garanties dient de Koper de zaken na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 7 (zeven) dagen na aflevering van de zaken per email aan KIDDYBIZ Z.NL te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen.

7.2 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond tot ontbinding van de betreffende overeenkomst noch tot enige schadevergoeding, maar niet als het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en KIDDYBIZZ.NL na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Als dan is de Koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.3 De Koper is alleen dan gerechtigd zaken aan KIDDYBIZZ.NL terug te zenden indien KIDDYBIZZ.NL daartoe haar toestemming heeft gegeven, de Koper over de pakbon en/of het factuurnummer beschikt en indien de zaken zich bevinden in de originele en onbeschadigde verpakking . Indien niet aan de omschrevenen voorwaarden is voldaan worden geretourneerde zaken niet door KIDDYBIZZ.NL aanvaard en door haar ongefrankeerd aan de Koper teruggezonden. Wanneer door niet of verkeerd opmeten van de voetjes een verkeerde maat wordt besteld, kan er in principe niet geretourneerd worden!

7.4 De Koper die heeft gekozen voor het betaalgemak van PayPal, betaalt hiervoor 0,75 euro per bestelling. Dit bedrag kan nooit worden teruggevorderd bij annulering van de bestelling, ongeacht de reden waarom de annulering werd gedaan. Verzend, verpakkings- en administratiekosten worden alleen terugbetaald indien Kiddybizz hier toe beslist.

7.5 Bij retourzendingen vindt geen terugbetaling plaats, maar blijft het tegoed van de koper genoteerd staan, totdat dit door de koper is besteed. Het is onbeperkt geldig. Het is niet mogelijk om gepersonifieerde artikelen zoals naamstickers te retourneren of te ruilen, de bestelling hiervan te annuleren of hiervoor het aankoopbedrag terug te ontvangen, ongeacht of de opdracht al werd verwerkt of niet.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien KIDDYBIZZ.NL tekortschiet in de nakoming van enige verplichting tegenover de Koper kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij daarom niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt en onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van KIDDYBIZZ.NL is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten – in het bijzonder te late of niet – levering – door toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, ziekteverzuim van het personeel van KIDDYBIZZ.NL, machineschade, diefstal uit de magazijnen van KIDDYBIZZ.NL, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoer -, import, export- of productieverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, oorlog of daarop gelijkende situaties.

8.2 In geval van overmacht is KIDDYBIZZ.NL bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. Ingeval de overmachtstoestand naar redelijke verwachting langer dan 6 (zes) maanden zal duren of deze al 6 (zes) maanden heeft geduurd is KIDDYBIZZ.NL bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De Koper heeft ter zake geen aanspraak op schadevergoeding. KIDDYBIZZ.NL heeft in geval van zodanige ontbinding aanspraak op betaling van de door haar al, voor intreding van de overmachtstoestand, verrichte prestaties. KIDDYBIZZ.NL is bij niet kunnen leveren van een bepaald product gerechtigd een gelijkwaardig vervangend product te leveren.

Artikel 9 – Garanties; aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het overigens onder deze voorwaarden bepaalde geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege KIDDYBIZZ.NL aan of vanwege de Koper – een en ander in de ruimste zin – waarvoor KIDDYBIZZ.NL rechtmatig aansprakelijk kan worden gehouden – voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – het hierna beschreven.

a. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

b. Andere schade dan onder a. Bedoeld wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto factuurwaarde – (factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen van de prijs en overige de netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten e.d. als bedoeld in artikel 5 lid 2) – van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt.

c. De onder b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen samen die uit de leverantie c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

d. Onverminderd het in de aanhef en onder a. Tot en met c. bepaalde van dit artikel 9 komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt 6 (zes) maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienstverlening en binnen die termijn binnen 7 (zeven) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan KIDDYBIZZ.NL is gemeld.

e. Verrekening met niet door KIDDYBIZZ.NL erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

9.2 De Koper vrijwaart KIDDYBIZZ.NL tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, betreffende leveranties die KIDDYBIZZ.NL aan c.q. vanwege de Koper heeft geleverd en heeft verleend, behalve als de Koper aantoont dat KIDDYBIZZ.NL op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de Koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Koper heeft te vergoeden.

9.2a Wanneer we gratis verzenden gebeurt dit standaard via brievenbuspost. Dit houdt in dat er geen aankomstgarantie is. Wil je wel aankomst garantie dan kan er verzonden worden tegen een kleine bijbetaling. Neem hiervoor van tevoren contact met ons op.

Artikel 10 – Vervaltermijn

10.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Koper uit welken hoofde ook ten opzichte van KIDDYBIZZ.NL in verband met leveringen van KIDDYBIZZ.NL in ieder geval na 12 (twaalf) maanden na hun ontstaan.

Artikel 11- Afkoelingsperiode.

Kopers hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Koper mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij de koper alleen portokosten voor de retourzending zal betalen. KIDDYBIZZ.NL zal dan wel administratiekosten in rekening brengen.KIDDYBIZZ.NL zal wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Als de koper het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, zal KIDDYBIZZ.NL het aankoopbedrag als tegoed van de koper noteren. Dit tegoed kan door de koper worden besteed op alle in de webwinkel aanwezige artikelen is onbeperkt geldig.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen KIDDYBIZZ.NL en de Koper is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Van conflicten tussen KIDDYBIZZ.NL en de Koper neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de Arrondissementsrechtbank in Breda, dat onverminderd het recht van KIDDYBIZZ.NL om de Koper te dagvaarden voor een andere bevoegde rechter. In geval het conflict wegens het belang van de vordering door de Kantonrechter behoort te worden beslecht gelden de wettelijke bevoegdheidsregels.

Winkelwagen
Scroll naar boven